Musiikkiluokkalaisten polku

Nauhoittamo

Musiikkiluokkien yhteistyö ja musiikkiopiston yhteistyö

Lappeenrannan musiikkiluokilla ja musiikkiopistolla on pitkä historia yhteistyön merkeissä, joka alkoi jo 1970-luvun loppupuolella musiikkiluokkalaisten pääsykokeiden siirtyessä musiikkiopiston järjestettäviksi. Samalla syntyi Suomessa ainutlaatuinen yhteistyö, jossa kaikki musiikkiluokkaiset saivat musiikkiopistolla ilmaisen soitonopetuksen aina 7. luokan loppuun asti. Vaikka musiikkiluokkalaisille ilmainen soitonopetus musiikkiopistolla on jo päättynyt, saavat musiikkiluokalle valituksi tulleet edelleen automaattisesti opiskelupaikan myös musiikkiopistosta.

Tähän on alle listattu musiikkiluokkien ja musiikkiopiston yhteistyön muotoja, sekä selvennetty molempien toimijoiden vastuualueita.

Pääsykokeet

Musiikkiluokkien pääsykokeet järjestetään vuosittain koulun ja musiikkiopiston yhteistyönä. Lisätietoa musiikkiluokalla opiskelusta ja pääsykokeiden järjestelyistä tarjotaan aina vuosittain tammikuussa musiikkiopistolla järjestettävässä ”Musiikkiluokkahaun info-vanhempainillassa”. Pääsykokeissa on mukana sekä musiikkiluokkien että musiikkiopiston opettajia, ja pääsykokeilla testataan hakijan valmiuksia opiskella musiikkiluokalla. Koulu tekee pääsykokeiden perusteella valinnat musiikkiluokalle. Lisätietoa pääsykokeista löytyy Lappeenrannan kaupungin nettisivuilla vuosittain julkaistavasta sähköisestä hakuoppaasta.

https://www.lappeenranta.fi/fi/Palvelut/Kasvatus-ja-opetus/Perusopetus

MUHA –opetus

Musiikin hahmotusaineiden (eli musiikin perusteiden -mupe) opetus kuuluu musiikkiluokkalaisten opetusohjelmaan siten, että sen opetus tapahtuu alakoulussa koulupäivän aikana musiikkiluokanopettajan toimesta. Alakoulun aikana on tavoitteena suorittaa MUHA 1 ja MUHA 2 osioihin kuuluvat sisällöt hyväksytysti. Mikäli musiikkiluokkalainen ei saa näitä hyväksytysti suoritettua, mutta haluaa jatkaa musiikin perusteiden suorittamista, tulee hänen olla yhteydessä musiikkiopistoon, jossa musiikin perusteiden opintoja voi jatkaa.

Kun musiikkiluokkalainen siirtyy 7. luokalle, hänen MUHA 3 -opetuksesta vastaa musiikkiopisto. Musiikkihistoria (MUHA 4) kuuluu jälleen musiikkiluokkalaisella koulussa suoritettaviin opintoihin. Musiikkiluokkalainen osallistuu siis MUHA 1, 2 ja 4 opintojen suorittamiseen koulussa huolimatta siitä, onko hän soitinopetuksessa musiikkiopistolla. Koska musiikin perusteissa opittujen asioiden hyödyntäminen on luontevinta soitinopintojen yhteydessä onkin toivottavaa, että mahdollisimman moni jatkaisi myös soitinopintojaan mahdollisimman pitkään.

Orkesterit ja muu yhteismusisointi

Musiikkiluokalla yhteismusisointia tulee peruskoulun aikana runsaasti. Siitä valtaosa on yhteislaulua (kuorolaulu), mutta musiikkiluokalla opetellaan myös muita yhteismusisoinnin muotoja orkesteri- ja bänditoiminnan muodossa. Myös musiikkiopiston opinto-ohjelmaan kuuluu yhteismusisointi.

Musiikkiluokkalainen saa musiikkiluokalla suoritettavasta yhteismusisoinnista hyväksiluettua yhteismusisointia myös musiikkiopiston opintojaan varten. On kuitenkin hyvä muistaa, että ”Yhteismusisointi liittyy olennaisena osana instrumenttitaitojen opetukseen koko opiskelun ajan siitä lähtien, kun instrumentin käsittelytaito sen mahdollistaa.” (Lappeenrannan musiikkiopiston nettisivut). Tämän vuoksi on hyvin vahvasti suositeltavaa, että kaikki musiikkiopistossa instrumenttiopintojaan suorittavat musiikkiluokkalaiset osallistuvat opiston tarjoamiin eri instrumenttien yhteissoittomahdollisuuksiin yhteissoittokokemuksen ja –taidon kartuttamiseksi.

Musiikkiluokilla on myös oma orkesteri, jota on viime vuosina johtanut musiikkiopiston opettaja. Tämä ”koulun orkesteritoiminta” on musiikkikerhotoimintaa, jonka avulla nuoret soittajat saavat kokemuksia ”pienen sinfoniaorkesterin” toiminnasta ja tutustuvat samalla paremmin eri ikäisiin musiikkiluokkalaisiin. Koulun orkesteritoiminta on vapaaehtoista orkesteritoimintaa, mutta on toivottavaa, että siihen sitoudutaan aina koko lukuvuodeksi kerrallaan. Tällä hetkellä koulun orkesteri kootaan 3.-6. musiikkiluokkien oppilaista, mutta se on avoin kaikille Kimpisen koulun 3.-6. luokkalaisille orkesterisoittimen soittajille, mikäli osallistuminen on lukujärjestysteknisesti mahdollista.

Konsertit

Koska musiikkiluokat ja musiikkiopisto tekevät tiivistä yhteistyötä, järjestävät he myös aika ajoin yhteisiä konsertteja. Musiikkiluokkalaisia on usein myös mukana Kaupunginorkesterin ja musiikkiopiston yhdessä järjestämissä konserteissa, joko solisteina tai isompina ryhminä (luokat). Molemmilla tahoilla (koulu ja musiikkiopisto) on kuitenkin myös paljon omia konsertteja ja esiintymistilaisuuksia, jotka järjestetään itsenäisesti.

Päättötodistukset

Sekä peruskoulussa että musiikkiopistossa voi suorittaa päättötodistuksen. Peruskoulun päättötodistuksessa näkyy arvosana sekä painotetun musiikin että pakollisen musiikin opinnoista. Alakoulun aikana musiikkiluokkalaiset saavat arviointikirjoihinsa arvion painotetun musiikin opintojen etenemisestä sekä arvosanan painotetusta musiikista 5. luokan lukuvuositodistuksesta alkaen. Mikäli oppilas ei yläkoulun aikana suorita painotetun musiikin kursseja, ei hän saa päättötodistukseen lainkaan arvosanaa painotetusta musiikista.

Musiikkiopiston päättötodistuksen saamiseksi oppilaan on suoritettava musiikkiopiston opetussuunnitelman mukaisesti sekä ”perusopinnot että syventävät opinnot”, joiden sisällöstä ja toteutuksesta vastaa musiikkiopisto. Ajallisesti musiikkiopiston päättötodistuksen suorittaminen ajoittuu yleensä vasta 2. asteen opintojen yhteyteen.

Musiikkiluokan tai soittoharrastuksen lopettaminen

Joskus käy niin, että lapsen motivaatio ja kiinnostuksen kohteet siirtyvät iän karttuessa niin vahvasti johonkin muuhun osa-alueeseen, että musiikin harrastamiselle ei enää jää riittävästi aikaa. Musiikkiluokkalle valittujen musiikkiluokkapainotus jatkuu koko peruskoulun ajan 3. luokasta aina 9. luokkaan asti, mutta musiikkiluokan voi ”lopettaa” huoltajien anomuksesta jo ennen peruskoulun päättymistä.

Toivomuksen kuitenkin on, että musiikkiluokalle valittu oppilas sitoutuu musiikkiluokkalaisuuteen vähintään alakoulun loppuun asti. Alakoulun aikana musiikkipainotuksen lopettamiselle on oltava painavat ja perustellut syyt (esim. oppilashuollolliset syyt), ja yleensä painotuksen lopettaminen edellyttää myös luokan vaihtoa, koska musiikkiluokkalaisten lukujärjestys poikkeaa muiden luokkien lukujärjestyksistä tuntijaollisesti. Luonteva kohta painotuksen lopettamiselle on yläkoulunivel, jolloin musiikkiluokkalaisuus muuttuu luokkamuotoisesta opetuksesta kurssimuotoisen painotetun musiikin opetukseksi. On myös hyvä muistaa, että musiikkiluokalle valittu ei voi peruskoulun aikana hakea mihinkään muuhun painotettuun opetukseen (esim. liikunta- tai jääkiekkoluokka).

Mikäli oppilas ei musiikkiluokalle valittaessa aloita opintoja musiikkiopistossa tai hän myöhemmin lopettaa instrumenttiopinnot, voi hän kuitenkin jatkaa opiskelua musiikkiluokalla. Tilanne voi olla myös toisin päin, eli oppilas haluaa lopettaa musiikkipainotuksen (musiikkiluokan), mutta jatkaa soitinopintojaan musiikkiopistolla. Nämä molemmat vaihtoehdot ovat mahdollisia. Musiikkiluokan ja musiikiopiston soitinopintojen yhdistelmä tarjoaa lapselle ja nuorelle kuitenkin huikean musiikillisen peruskoulutuksen, josta on iloa ja hyötyä läpi koko elämän.

Lisätietoja

Mikäli teille vielä herää kysymyksiä siitä, mikä osa-alue milloinkin kuuluu koulun tai Musiikkiopiston vastuulle, olkaa rohkeasti yhteydessä molempien oppilaitosten rehtoreihin. Me ohjaamme teidät tarvittaessa keskustelemaan oikean henkilön kanssa.

Santtu Peltomaa, Kimpisen koulun apulaisrehtori, 040 5537578
(virkavapaalla 4.6.2021 asti – sijaisena musiikkiluokka-asioissa toimii Marjukka Havo-Tuovinen, 040 0655190)

Tomi Valkeapää, Kimpisen koulu rehtori, 040 538 7665

Timo Lehtonen, Lappeenrannan musiikkiopiston apulaisrehtori, 0400 552 616

Arto Häyrynen, Lappeenrannan musiikkiopiston rehtori, 050 5550050

https://www.lprmo.fi/fi/etusivu

Musiikkiluokkalaisten polku kuvitettuna

Musiikki luokkalaisten polku pelkistetty