Reaaliaineet

Arviointi reaaliaineissa

Reaaliaineiden arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa oppilaan opiskelua sekä kehittää hänen itsearviointitaitoja. Arvioinnissa keskitytään oppimisen ja työskentelyn monipuoliseen arviointiin niin, että oppilaalla on mahdollisuus osoittaa osaamistaan monin eri tavoin.

Arvioinnin kohteena ovat reaaliaineiden aineiden tiedot ja taidot sekä niiden soveltaminen. Lisäksi arvioinnissa kiinnitetään huomiota tekemisen tapaan ja taitoon hyödyntää välineitä kuten tieto- ja viestintäteknologiaa.

Oppilaan oppimista ja siinä edistymistä arvioidaan niin, että jokaiselle oppilaalle löytyy keino osoittaa omaa osaamistaan. Tärkeimpiä arvioitavia suorituksia ovat:

 • tehdyt tunti- ja kotitehtävät
 • vihkotyöskentely
 • aihekokonaisuuksien yhteydessä pidettävät testit  ja kokeet
 • projekti- ja ryhmätyöt
 • suulliset esitelmät

Oppilaan työskentelyn arviointia tapahtuu jokaisella oppitunnilla ja sen tarkoitus on ohjata oppilasta kohti seuraavia asetettuja työskentelyn tavoitteita: 

Oppilas

 • tulee ajoissa paikalle, välineet mukana ja läksyt tehtynä
 • antaa toisille työrauhan ja luo opiskelumyönteistä ilmapiiriä
 • on oma-aloitteinen ja johdonmukainen työskentelyssään
 • etsii tietoa aktiivisesti monista eri lähteistä
 • osaa sitoa asioita laajempiin asiayhteyksiin
 • kantaa vastuuta tehtävistään ja oppimisestaan
 • työskentelee pitkäjänteisesti, yrittää ratkoa ongelmia jos niitä eteen tulee
 • kysyy aktiivisesti lisää neuvoja ja ohjeita niitä tarvitessaan

Historia

Historian opetuksessa syvennetään oppilaiden käsitystä historiallisen tiedon luonteesta. Oppilasta ohjataan ymmärtämään nykyaikaan johtanutta kehitystä ja tunnistamaan syy-seuraus-suhteita. Eläytymisen kautta oppilas oppii myös ymmärtämään menneen ajan ihmisen elämää.

Historian opetuksessa paneudutaan erilaisten toimijoiden tuottaman tiedon kriittiseen käsittelyyn. Opetuksessa kehitetään oppilaan taitoa lukea ja analysoida lähteitä sekä tehdä päteviä tulkintoja niiden tarkoituksesta ja merkityksestä.

Yhteiskuntaoppi

Yhteiskuntaopin opetuksessa tuetaan oppilaiden kasvua aktiivisiksi, vastuuntuntoisiksi ja yritteliäiksi kansalaisiksi. Opetuksessa korostetaan oppilaiden vaikuttamismahdollisuuksia ja -taitoja demokratiassa sekä vastuuta omaan elämään liittyvien valintojen tekemisessä.

Opetuksessa kiinnitetään huomiota yhteiskunnan rakenteisiin sekä niihin liittyviin käsitteisiin. Opetuksessa oppilaita ohjataan myös seuraamaan ajankohtaisia kysymyksiä ja tapahtumia sekä ymmärtämään niiden yhteyksiä omaan elämään.

Uskonto

Uskonnon opetuksessa perehdytään opiskeltavaan uskontoon kulttuurisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä. Opetuksessa syvennetään ja rikastetaan tietoa opiskeltavan uskonnon juurista, lähteistä, opista ja opetuksista sekä vaikutuksista maailmassa.

Opetuksessa tutustutaan sekä maailman suuriin uskontoperinteisiin että uskonnottomuuteen. Opetuksessa tarkastellaan uskontojen yhteiskunnallista vaikutusta ja opetellaan tunnistamaan uskonnollisia teemoja tieteessä, mediassa, taiteessa ja populaarikulttuurissa.

Opetuksessa käsitellään eettisen ajattelun keskeiset käsitteet sekä opiskeltavan uskonnon eettiset periaatteet. Opetuksessa tutustutaan eri uskontojen ja katsomusten eettisiin näkemyksiin. Opetuksessa pohditaan ihmisyyteen kuuluvia elämänkysymyksiä ja ajankohtaisia eettisiä ongelmia. 

Biologia

Biologian tunneilla opiskelemme vesi- ja metsäekosysteemien lajistoa ja toimintaa sekä ihmisen biologiaa. Tavoitteena on opiskella näitä elämän ilmiöitä mahdollisimman käytännönläheisesti esimerkiksi tekemällä maastoretkiä järven rantaan ja metsään.

Teemme myös luokassa erilaisia laborointeja ja pienimuotoisia tutkimuksia aiemmin opiskellun taustatiedon pohjalta ja sitä laajentaen. Opetuksessa hyödynnetään myös tvt -teknologiaa. Sekä biologian että maantiedon opetuksessa yksi keskeinen tavoite on herätellä ja lisätä oppilaan ympäristötietoisuutta ja vastuullista toimintaa ympäristön hyvinvoinnin vaalimiseksi.

Maantieto

Maantiedon tunneilla tavoitteena on tukea oppilaiden maailmankuvan rakentumista opiskelemalla sekä luonnon- että kulttuurimaantieteen alaan kuuluvia asioita ja ilmiöitä. Harjoittelemme maantieteilijän perustaitoja, kuten kartankäyttötaitoja ja karttakuvan hahmottamista.

Perehdymme globaaleihin ongelmiin maailmassa ja pohdimme niiden ratkaisumalleja erityisesti kestävän kehityksen pohjalta.Työskentely on oppilaslähtöistä maantieteellisen tiedon etsimisen ja arvioinnin sekä tietojen yhdistelyn, muokkaamisen ja esittämisen harjoittelua, hyödyntäen samalla monipuolisesti tvt -teknologiaa. Opetuksessa vahvistetaan oppilaiden valmiuksia kestävää kehitystä edistävään toimintatapaan.

Terveystieto

Terveystieto on monitieteiseen tietoperustaan pohjautuva oppiaine. Terveystiedon opetuksen tehtävänä on oppilaiden monipuolisen terveysosaamisen kehittäminen.Terveyteen, hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä ilmiöitä tarkastellaan ikäkaudelle sopivalla tavalla.

Terveyttä tarkastellaan ihmisen elämänkulun eri vaiheissa, yksilön, perheen, yhteisön ja yhteiskunnan tasolla sekä soveltuvin osin myös globaalisti. Oppilaiden kehittyessä ja elinpiirin kasvaessa terveyteen liittyvien kysymysten tarkastelu laajenee ja syvenee. Keskeistä on ohjata oppilaita ymmärtämään terveyttä voimavarana jokapäiväisessä elämässä, elinympäristössä ja yhteiskunnassa. Lisäksi tuetaan turvallisuustaitoihin,seksuaalisuuteen, sosiaalisiin taitoihin sekä tunteiden tunnistamiseen ja säätelyyn liittyvien valmiuksien kehittymistä.

Opetuksessa hyödynnetään mahdollisuuksia havainnoida ja tutkia terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä ilmiöitä omassa elin-, ja oppimisympäristössä, tehdä yhteistyötä eri oppiaineiden kanssa sekä harjoitella ja soveltaa osaamista käytännössä.