Opinto-ohjaus

Opinto-ohjauksen tavoitteena on ohjata oppilasta kaikenlaisissa opiskeluun ja elämänhallintaan liittyvissä tilanteissa. Jokaisella vuosiluokalla on työelämään tutustumista.

7. luokan keskeisinä teemoina on opiskelutaitojen kehittäminen, yläkoulussa muiden kanssa toimiminen sekä valinnaisaineisiin tutustuminen.

8. luokalla oppilaiden itsetuntemus- ja itsearviointitaitoja pyritään vahvistamaan ja oppilaat tutustuvat Suomen elinkeinorakenteeseen sekä ammattialoihin ja erilaisten ammattien vaatimuksiin ja koulutustietoihin.

9. luokalla perehdytään Suomen koulutusjärjestelmään ja selvitetään jatko-opintomahdollisuuksia sekä syvennytään eri vaihtoehtoihin ja pohditaan itselle soveltuvaa opintopolkua. Itsetuntemuksen lisääminen ja oman opiskelun seuraaminen ja kehittäminen ovat myös peruskoulun päättöluokan keskeisiä tavoitteita. 

Koulumme oppilaiden ohjaamiseen osallistuvat kaikki opettajat. Opinto-ohjaajat koordinoivat ohjauksen käytännön järjestämisestä. Opinto-ohjausta järjestetään henkilökohtaisena ohjauksena, pienryhmäohjauksena ja oppitunteina. Oppilas voi tulla juttelemaan opinto-ohjaajan kanssa mistä tahansa opiskeluun tai elämään liittyvistä asioista.