Matemaattiset aineet

Matematiikan opiskelu

Matematiikan opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaiden loogista, täsmällistä ja luovaa matemaattista ajattelua sekä vahvistaa matemaattista yleissivistystä. Opetus ohjaa oppilaita ymmärtämään matematiikan hyödyllisyyden omassa elämässään ja laajemmin yhteiskunnassa. Matematiikan opetus kehittää viestintä-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä kykyä käyttää ja soveltaa matematiikkaa monipuolisesti. Matematiikan opiskelu on tavoitteellista ja pitkäjänteistä toimintaa, jossa oppilaat ottavat vastuuta omasta oppimisestaan.

Arviointi

Matematiikan arvioinnin tehtävänä on tukea matemaattisen ajattelun ja itseluottamuksen kehittymistä sekä ylläpitää ja vahvistaa opiskelumotivaatiota. Arviointi ohjaa oppilaita kehittämään matematiikan osaamistaan ja ymmärtämistään sekä pitkäjänteisen työskentelyn taitoja. Arvioinnin kohteena ovat matemaattiset tiedot ja taidot sekä niiden soveltaminen. Lisäksi arvioinnissa kiinnitetään huomiota tekemisen tapaan ja taitoon perustella ratkaisuja sekä ratkaisujen rakenteeseen ja oikeellisuuteen.

Oppilaan työskentelyn arviointia tapahtuu jokaisella oppitunnilla ja sen tarkoitus on ohjata oppilasta kohti seuraavia asetettuja työskentelyn tavoitteita:

 • Tulee ajoissa paikalle, välineet mukana ja läksyt tehtyinä
 • Keskittyy aiheeseen ja osoittaa aktiivisuutta oppitunnin kuluessa
 • On oma-aloitteinen ja johdonmukainen työskentelyssään
 • Antaa toisille työrauhan ja toimii ohjeiden mukaisesti
 • Tekee annettuja tehtäviä ja pyrkii siistiin ja oikeaan merkintätapaan
 • Kysyy aktiivisesti lisää neuvoja ja ohjeita niitä tarvitessaan

Oppiaineen sisältöosaamista ja käsitteiden ymmärtämistä arvioidaan monella tapaa. Tavoite on, että jokaiselle oppilaalle löytyy keino osoittaa oma osaamisensa.

Tärkeimpiä arvioitavia suorituksia ovat:

 • Tehdyt tunti- ja kotitehtävät
 • Vihkotyöskentely
 • Aktiivisuus tunneilla (suullinen, kirjallinen tai muuten osoitettu)
 • Aihekokonaisuuksien yhteydessä pidettävät testit
 • Erilaiset projekti- ja ryhmätyöt
 • Laajemmat kokeet

Lopullinen matematiikan arvosana on siis näiden kaikkien muodostama kokonaisuus

Fysiikan ja kemian opiskelu

Fysiikan ja kemian opetuksen tehtävänä on tukea oppilaiden luonnontieteellisen ajattelun ja maailmankuvan kehittymistä sekä oppiaineisiin liittyvien käsitteiden rakentumista sekä ilmiöiden ymmärtämistä. Opetus ohjaa luonnontieteille ominaiseen ajatteluun, tiedonhankintaan, tietojen käyttämiseen, ideointiin, vuorovaikutukseen sekä tiedon luotettavuuden ja merkityksen arviointiin eri tilanteissa.

Tutkimusten tekemisellä on oleellinen merkitys käsitteiden sisäistämisessä, tutkimisen taitojen oppimisessa ja luonnontieteiden luonteen hahmottamisessa. Tutkimusten tekeminen kehittää työskentelyn ja yhteistyön taitoja, luovaa ja kriittistä ajattelua sekä innostaa oppilaita fysiikan ja kemian opiskeluun.

Arviointi

Arviointi perustuu monimuotoisten tuotosten lisäksi työskentelyn havainnointiin. Tuotosten sisällön lisäksi arvioidaan opiskeluprosessia ja työn eri vaiheita kuten:

 • Kysymysten muodostamista, aiheen rajaamista
 • Tiedonhakua, näkökulmien perustelemista
 • Käsitteiden käyttöä
 • Ilmaisun selkeyttä
 • Työn loppuunsaattamista.

Oppilaiden itsearviointia ja vertaispalautetta sekä opettajan ja oppilaiden välisiä keskusteluja voidaan käyttää arvioinnin tukena.