Erityisopetus

Koulunkäynnin tuki Kimpisen koulussa

Kimpisen koulussa oppilasta tuetaan opetussuunnitelmassa määritellyn mukaisesti. Oppimisen ja koulunkäynnin tuen kolme tasoa ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Näistä oppilas voi saada kerrallaan vain yhden tasoista tukea. Tukimuotoja ovat esimerkiksi tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus, eriyttäminen ja erilaiset apuvälineet. Näitä tukimuotoja voi käyttää kaikilla kolmella tuen tasolla sekä yksittäin että samanaikaisesti toisiaan täydentävinä. Oppilaan saama tuki on joustavaa, pitkäjänteisesti suunniteltua ja tuen tarpeen mukaan muuttuvaa. Tukea annetaan niin kauan sekä sen tasoisena ja muotoisena kuin se on tarpeellista.

Tukiopetus

Oppilaalla, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan tai muutoin tarvitsee oppimisessaan lyhytaikaista tukea, on oikeus saada tukiopetusta. Aloitteen tukiopetuksen antamisesta oppilaalle tekee ensisijaisesti opettaja, mutta sen voi tehdä myös oppilas tai huoltaja.

Tukiopetusta antaa ensisijaisesti oma luokanopettaja tai aineenopettaja tai erikseen sovittava muu opettaja.Tukiopetus voi olla pienryhmä-, samanaikais- tai yksilöopetusta ja sitä voidaan toteuttaa joustavin ryhmittelyin. 

Tukiopetus voi kohdistua oppiaineiden lisäksi myös työskentely- että sosiaalisten vuorovaikutustaitojen opetteluun.

Laaja-alainen eli osa-aikainen erityisopetus

Oppilas, jolla on haasteita/vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, voi saada osa-aikaista erityisopetusta muun opetuksen ohessa. Osa-aikaisen erityisopetuksen tavoitteena on auttaa oppilasta suoriutumaan mahdollisimman hyvin yleisopetuksessa omien edellytystensä mukaisesti. Opetus pyrkii oppimis- ja sopeutumisvaikeuksien ennaltaehkäisyyn ja oppilaan kehityksen tukemiseen erityisvaikeudet huomioon ottaen.

Laaja-alaisen erityisopetuksen ennaltaehkäisevään työnkuvaan kuuluu luku- ja kirjoitustaidon sekä matemaattisten taitojen säännöllinen seuranta. Erityisopetusta oppimisen tukemiseen annetaan oppituntien aikana joko yksilö-, pienryhmä- tai samanaikaisopetuksena yleisopetuksen ryhmässä. Keskeisin periaate opetuksen järjestämisessä on yksilöllisyys ja tarvelähtöisyys sekä yhteistyö oppilaan, luokanopettajan ja vanhempien kanssa.

Erityisopettajaan voi ottaa yhteyttä aina kun herää huoli lapsen oppimiseen tai koulunkäyntiin liittyen. Erityisopettajien luokkajako löytyy yhteystiedoista.

Pienryhmäopetus

Kimpisen koulussa luokkamuotoista pienryhmäopetusta järjestetään ala- ja yläkoulussa. Alakoulussa pienryhmiä on kolme ja yläkoulussa kolme. 

Oppilaat opiskelevat pienryhmissä omien oppimissuunnitelmiensa mukaisesti. Oppilaat integroituvat sen lisäksi kykyjensä ja valmiuksiensa mukaan yleisopetukseen. Jokaiselle pienryhmässä opiskelevalle oppilaalle on nimetty oma integraatioluokka yleisopetuksen luokista.